Fonds amiante
Essentiële informatie voor artsen
 • Ziekten die door het Asbestfonds worden vergoed - Verschillen met de beroepsziekteverzekering.
 • Het Asbestfonds en Fedris keren beide vergoedingen uit aan personen met aandoeningen veroorzaakt door asbest.
  Fedris vergoedt enkel personen die onder toepassing van de beroepsziektewetgeving vallen en die beroepshalve werden blootgesteld aan asbest. Het Asbestfonds vergoedt ook mensen die op een andere manier zijn blootgesteld (zelfstandige arbeid, milieublootstelling, hobby,...), voor zover deze blootstelling in België heeft plaatsgevonden.
  De uitgekeerde vergoedingen zijn echter niet identiek en kunnen geheel of gedeeltelijk gecumuleerd worden.
  Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook de nabestaanden een uitkering van het Asbestfonds ontvangen.
  Meer informatie hierover vindt u elders op deze website.
  Niet alle asbestziekten die door Fedris worden vergoed, komen bij het Asbestfonds in aanmerking voor vergoeding. De volgende tabel geeft de verschillen aan:
  Aandoening
  Fedris
  Asbestfonds
  Asbestose
  ja
  ja
  Pleurale plaques
  ja*
  nee
  Bilaterale diffuse pleuraverdikkingen
  ja
  ja
  Mesothelioom
  ja
  ja
  Longkanker
  ja
  nee
  Larynxkanker
  ja
  nee

  * enkel vergoedbaar indien de plaques een restrictieve longfunctiestoornis veroorzaken

  'Asbestose' wordt in het Koninklijk Besluit van 11 mei 2007 betreffende het Asbestfonds ondubbelzinnig gedefinieerd als 'longfibrose veroorzaakt door asbest'. Bilaterale diffuse pleuraverdikkingen worden met asbestose gelijkgesteld, pleurale plaques echter niet.
  • Pleurale plaques zijn al dan niet verkalkte, fibreuze verdikkingen van de pariëtale pleura. Ze hebben meestal geen weerslag op de longfunctie.
  • Bilaterale diffuse pleuraverdikkingen zijn fibreuze verdikkingen die zowel de pariëtale als de viscerale pleura omvatten. Radiografisch worden ze gekenmerkt door brede diffuse verdikkingen met onregelmatige boorden, eventueel verkalkt, en met een afgestompte costo-diafragmatische sinus. De CT-scan toont vervormingen van het subpleurale longweefsel in de vorm van parenchymateuze strengbeelden en/of ronde atelectasen.
  De diagnose van een maligne mesothelioom berust hoofdzakelijk op histologisch onderzoek. Het Asbestfonds/Fedris vraagt steeds de weefselstukken en de coupes op om ze voor te leggen aan de 'mesothelioomcommissie', een panel van anatoompathologen uit alle Belgische universiteiten.
 • Aanvragen tot vergoeding - Begindatum van het recht op vergoeding.
 • Een aanvraag tot vergoeding moet bij het Asbestfonds worden ingediend door middel van een specifiek formulier. Het bijhorend medisch getuigschrift moet door een arts worden ingevuld en aangevuld met de vereiste medische verslagen en documenten. Het recht op vergoedingen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de aanvraag wordt ingediend.
  Op deze regels zijn er enkele uitzonderingen:
  • Een patiënt(e) die vóór 1 april 2007 (datum van inwerkingtreding van de wet) vanwege Fedris een schadeloosstelling voor mesothelioom kreeg, heeft automatisch recht op een tegemoetkoming van het Asbestfonds en moet geen aanvraag indienen. Personen in deze categorie worden dus automatisch door het Asbestfonds vergoed.
  • Een persoon die vóór 1 april 2007 vanwege Fedris een schadeloosstelling voor asbestose kreeg, heeft automatisch recht op een tegemoetkoming van het Asbestfonds en moet geen aanvraag indienen, voor zover de ziekte vanaf 1 januari 2001 werd erkend.
  • Een persoon die vanwege Fedris een schadeloosstelling voor asbestose kreeg ten gevolge van een erkenning van vóór 1 januari 2001, moet een aanvraag indienen. Indien deze aanvraag vóór 1 april 2010 wordt ingediend en gegrond wordt verklaard, wordt de aanvraag beschouwd als ingediend op 1 april 2007.
  Als de patiënt(e) overleden is, kunnen de rechthebbende nabestaanden een aanvraag indienen door middel van het daartoe bestemde formulier. Het medisch getuigschrift maakt deel uit van dat formulier. Indien de getroffene bij leven geen aanvraag bij het Asbestfonds heeft ingediend, beschikken de rechthebbenden over een termijn van zes maanden vanaf het overlijden van de getroffene om de aanvraag in te dienen.
 • Specifieke situatie van personen die door Fedris reeds erkend zijn met 'asbestose'.
 • Niet iedereen die door Fedris als lijdend aan 'asbestose' werd erkend, vertoont ook werkelijk een longfibrose. Bij velen gaat het om pleurale plaques of bilaterale diffuse pleuraverdikkingen. In het verleden, toen enkel de beroepsziekte 'asbestose' in de Belgische beroepsziektelijst voorkwam, werden de pleurale asbestaandoeningen ook onder deze noemer erkend en vergoed. Pas sinds 1999 maakt de beroepsziektelijst onderscheid tussen asbestose in eigenlijke zin en goedaardige aandoeningen van de pleura veroorzaakt door asbest.
  Het is dus mogelijk dat uw patiënt(e) voor de toepassing van de beroepsziektewetgeving als lijdend aan 'asbestose' werd erkend, maar in werkelijkheid geen asbestose vertoont.
  • Indien het gaat om pleurale plaques, kent het Asbestfonds geen vergoedingen toe. Het heeft dus geen zin voor deze aandoening een aanvraag bij het Asbestfonds in te dienen.
  • Bilaterale diffuse pleuraverdikkingen daarentegen worden bij het Asbestfonds met asbestose gelijkgesteld. Indien uw patiënt(e) deze aandoening vertoont, heeft hij/zij er belang bij een aanvraag in te dienen.
  Personen die vóór 2001 werden erkend voor 'asbestose', worden door Fedris aangeschreven om hen te wijzen op de mogelijkheid een aanvraag bij het Asbestfonds in te dienen. Hen wordt gevraagd advies in te winnen bij hun behandelende arts om uit te maken of een aanvraag zinvol is. Het is mogelijk dat een patiënt(e) zich tot u richt met deze vraag.
  U moet dus nagaan of uw patiënt(e) werkelijk asbestose of bilaterale diffuse pleuraverdikkingen vertoont. Voor de diagnostische criteria verwijzen we naar de brochure "Criteria voor diagnose en schadeloosstelling van Fedris inzake beroepsziekten veroorzaakt door asbest". Doorslaggevend zijn de bevindingen bij het CT-onderzoek. Indien uw patiënt(e) over een CT-scan beschikt die de diagnose duidelijk aantoont, hoeft u geen nieuwe CT te laten uitvoeren.
  Als uw patiënt(e) ons schriftelijk toestemming geeft, kunnen wij u een kopie van de relevante gegevens uit zijn/haar medisch dossier toesturen. Een aanvraag daartoe kan gericht worden aan de medische dienst van Fedris.
  Als uw patiënt(e) een aanvraag wil indienen, wordt u verzocht het medisch getuigschrift naar beste vermogen in te vullen en de resultaten van de technische onderzoeken toe te voegen die door het getuigschrift worden gevraagd.
  Enkel indien uw patiënt(e) de voorbije jaren (na 1 januari 2001) in verband met zijn/haar longaandoening in Fedris onderzocht is geweest en indien zijn/haar toestand sindsdien niet wezenlijk is veranderd, hoeft u geen nieuwe verslagen of radiografische documenten toe te voegen. U moet dan enkel het medisch getuigschrift invullen.
 • Uitkering van forfaitaire renten en kapitalen
 • Het Asbestfonds keert forfaitaire renten en kapitalen uit aan de slachtoffers en hun rechthebbende nabestaande. In geval van mesothelioom is deze rente cumuleerbaar met elke andere uitkering die krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving wordt toegekend.
  In geval van asbestose (inclusief bilaterale diffuse pleuraverdikkingen) wordt de rente berekend op basis van de graad van lichamelijke ongeschiktheid. Die stemt niet noodzakelijk overeen met de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid die eventueel in de beroepsziekteregeling werd toegekend.
  De rente voor asbestose wordt gehalveerd indien de getroffene reeds een andere uitkering of schadeloosstelling voor dezelfde ziekte geniet (bijvoorbeeld vanwege Fedris). Het Asbestfonds vergoedt niet de loutere aanwezigheid van de ziekte, maar wel de lichamelijke ongeschiktheid die eruit voortvloeit. Hoewel zeldzaam, is het mogelijk dat een patiënt op CT-scan een beginnende asbestose of beperkte bilaterale diffuse pleuraverdikkingen vertoont, zonder enige weerslag op de longfunctie of de diffusiecapaciteit. In dat geval is er geen lichamelijke ongeschiktheid.
  Het Asbestfonds keert geen vergoedingen uit voor arbeidsongeschiktheid of hulp van derden en verleent geen terugbetaling van medische kosten of begrafeniskosten.
 • Brief aan de anatoompathologen en aan de pneumologen