Fonds amiante
Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid
Het Asbestfonds, en dus Fedris, beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven.
Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.
Het Asbestfonds kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:
  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
  • zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • zijn soms gekoppeld aan externe sites waarvoor het Asbestfonds geen verantwoordelijkheid draagt;
  • vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).
Er moet op gewezen worden dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend de wetgeving van België in het Staatsblad heeft rechtsgrond.
Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in bestanden of formaten gecreëerd of gestructureerd zijn die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet op een andere wijze door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Het Asbestfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.
Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Asbestfonds te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.
Bronvermelding: clausule van niet-aansprakelijkheid van Europese Gemeenschappen